Liqui Moly - Skruvsäkringsmedel - Hochfest

Urbancorner.se

Liqui Moly - Skruvsäkringsmedel - Hochfest

Rea-pris99 kr

Hemleverans | 4,6/5 kundnöjdhet | Klimatkompenserande

Antal:

Gänglåsning. Universalprodukt med medelhög styrka. Produkten används för låsning och tätning av skruvar, muttrar. Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t.ex. rostfritt stål, aluminium). Livsmedelsgodkänd. Temperaturområde –55 till +180°C.

  • För metall inkl. rostfritt stål och aluminium. 
  • Perfekt för skruvar, muttrar mm. 
  • Stark och lättflytande. För medelhög styrka 
  • Förpackning 50 ml.

 

 

Faroangivelse:

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse:

***Endast för konsumentmarknaden: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.***

Skyddsangivelse: Förebyggande

P280 Använd skyddshandskar. P261 Undvik att andas in ångor. P273 Undvik utsläpp till miljön.

Skyddsangivelse: Åtgärder

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.