Loctite - Skruvsäkringsmedel 270/271, 243

Urbancorner.se

Loctite - Skruvsäkringsmedel 270/271, 243

Rea-pris99 kr

Hemleverans | 4,6/5 kundnöjdhet | Klimatkompenserande

Material:Loctite 243
Antal:
Upphämtning tillgänglig på Sockerbruket 7 Vanligtvis redo inom 2-4 dagar

Loctite - Skruvsäkringsmedel 270/271, 243

Loctite 243

Sockerbruket 7

Upphämtning tillgänglig, vanligtvis redo inom 2-4 dagar

Sockerbruket 7
414 51 Göteborg
Sverige

+46102640000

Trött på att behöva skruva in skruvar som skakat ut under körning. Då är locktite lösningen. 

Loctite 270 (namn i Europa) och Loctite 271 (namn i USA) är samma produkt. De har samma funktion som Loctie 604 och Loctite 603 som är mer lättflytande

  • För metall inkl. rostfritt stål och aluminium.
  • Stark och lättflytande. För permanet låsning. Brytkraft 33 NM  
  • Torktid 10 min (rostfritt 150 min).
  • Förpackning 50 ml.

 

Loctite 243 Gänglåsning. Universalprodukt med medelhög styrka. Produkten används för låsning och tätning av skruvar, muttrar. Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t.ex. rostfritt stål, aluminium). Livsmedelsgodkänd. Temperaturområde –55 till +180°C.

  • För metall inkl. rostfritt stål och aluminium. 
  • Perfekt för skruvar, muttrar mm. 
  • Stark och lättflytande. För medelhög styrka 
  • Förpackning 50 ml.

 

 

Faroangivelse:

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse:

***Endast för konsumentmarknaden: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.***

Skyddsangivelse: Förebyggande

P280 Använd skyddshandskar. P261 Undvik att andas in ångor. P273 Undvik utsläpp till miljön.

Skyddsangivelse: Åtgärder

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.